TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/2
GVCN: NGUYỄN THỊ MỘNG LINHNĂM HỌC 2021-2022
      
TTHọ và tên HSNữNgày, tháng,
 năm sinh
Chỗ ở hiện nay
(Tổ , khóm, phường)
Ghi
chú
1Trần Thị Huỳnh Anhx04/11/2011Tổ 28,K3,P6 
2Cao Nguyễn Ngọc Ánhx25/02/2011Tổ 14,K3,P6 
3Nguyễn Thiên Ân 27/11/2011Tổ 32,K4,P6 
4Phạm Lê Hoàng Bách 14/07/2011Tổ 35, K4,P6 
5Nguyễn Thị Như Bìnhx25/04/2011Tổ 34, K4,P6 
6Dương Minh Chương 25/08/2011Tổ 12,K3.P6 
7Nguyễn Mai Hữu Danh 15/06/2011Tổ 33, K4, P6 
8Nguyễn Minh Đạt 24/05/2011Tổ 19,ĐB, HA 
9Nguyễn Gia Hào 02/11/2011Tổ 34K4,P6 
10Nguyễn Ngọc Bảo Hânx30/06/2011Tổ 19,ĐB, HA 
11Nguyễn Minh Huy 10/02/2010Tổ 27,K3,P6 
12Trần Ngọc Huyềnx15/11/2011Tổ 1, TĐ, TT 
13Nguyễn Trọng Khang 15/10/2011Tổ 28,K3,P6 
14Trần Vương Anh Khoa 12/05/2011Tổ 19,ĐB, HA 
15Nguyễn Trung Kiên 15/06/2011Tổ 7, TC, TT 
16Nguyễn Thuyên Kimx04/02/2011Tổ 34K4,P6 
17Lê Huỳnh Tuấn Minh 06/08/2011Tổ 22,ĐB, HA 
18Bùi Bảo Ngocx02/9/2011Tổ 15, K3 P6 
19Nguyễn Thị Như Ngọcx21/12/2011Tổ 1, TĐ, TT 
20Võ Uyên Nhãx27/08/2011Tổ 34K4,P6 
21Trần Trọng Nhân 06/10/2011Tổ 35, K4, P6 
22Nguyễn Hoàng Phi 02/12/2011Tổ 38,K4,P6 
23Trần Ngọc Như Quyênx17/09/2010Tổ 38,K4,P6 
24Trần Đặng Minh Thiện 31/08/2011Tổ 38,K4,P6 
25Nguyễn Minh Thiện 17/11/2011Tổ 14, TC, TT 
26Nguyễn Anh Thưx20/06/2011Tổ 26,K3,P6 
27Nguyễn Minh Thưx20/06/2011Tổ 26,K3,P6 
28Bạch Văn Công Tín 20/01/2011Tổ 1, TĐ, TT 
29Trương Thị Bích Trâmx16/06/2010Tổ 23,K3,P6 
30Nguyễn Thị Ngọc Tuyềnx09/03/2011Tổ 23,K3,P6 
31Nguyễn Cát Tường 03/07/2011Tổ 25,K3,P6 
32Nguyễn Ngọc Tú Uyênx13/08/2011Tổ 23,K3,P6 
33Tô Yến Vânx23/06/2011Tổ 12,K3.P6 
34Phan Phạm Thị Thúy Vyx14/03/2011Tổ 29,K3,P6 
      
 Danh sách có 34 học sinh  P. HIỆU TRƯỞNG 
      
      
      
    Phạm Thị Kim Thoa