TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/1
GVCN: NGUYỄN THỊ CẨM HOANĂM HỌC 2021-2022
  
TTHọ và tên HSNữNgày, tháng,
 năm sinh
Chỗ ở hiện nay
(Tổ , khóm, phường)
Ghi
 chú 
1Hồ Nguyễn Minh Anhx28/05/2011Tổ 32, K4, P4 
2Trần Ngọc Trâm Anhx17/10/2011Tổ 11,K2,P6 
3Võ Thùy Trâm Anhx27/05/2010Tổ 33,K4,P6 
4Trần Trung Chánh 13/07/2011Tổ 25,K3,P6 
5Nguyễn Khả Doanhx13/12/2011Tô 12,K3,P6 
6Trương Thành Đạt 29/09/2010Tổ 22,K3,P6 
7Nguyễn Ngọc Giàux18/06/2011Tổ 26,K3,P6 
8Lê Thái Ngọc Hàx12/09/2011Tổ 26,K3,P6 
9Nguyễn Nhựt Hào 07/11/2011Tổ 3, TĐ, TT 
10Lâm Nguyễn Hóa 30/12/2011Tổ 18 ĐB, HA 
11Lê Gia Huy 25/02/2011Tổ 20, ĐB, HA 
12Phạm Hoàng Bảo Huy 09/09/2011T17, TB, HA 
13Nguyễn Võ Thành Lamx14/05/2011Tổ 31, K4, P6 
14Đặng Ngọc Tường Lam 29/03/2011Ấp1, P/ Trà, HCL 
15Ngô Bùi Phi Long 23/07/2011Tổ 28, K3, P6 
16Trương Thị Quỳnh Maix21/05/2011Tổ 23,K3,P6 
17Trương Thị Ngọc Maix22/04/2011Tổ 1, HL, HA 
18Đoàn Huỳnh Ngânx07/05/2011Tổ 34,K4,P6 
19Trương Lâm Thành Nhân 01/02/2011Tổ 22, K 3, P6 
20Huỳnh Khánh Nhix04/03/2011Tổ 34K4,P6 
21Trần Thị Quỳnh Nhưx18/04/2011Tổ 23, K3, P6 
22Trần Minh Phúc 05/04/2011Tổ 18,K2,P6 
23Trương Trần Hiền Phúc 22/07/2011Tổ 19.K2,P6 
24Lê Hà Sơn 11/09/2011Tổ 34, K4, P6 
25Nguyễn Phạm Hoàng Thái 22/05/2011Tổ 2,TĐ, TT 
26Hà Quang Thiện 16/11/2011Tổ 32, K4, P6 
27Huỳnh Thị Thùyx13/08/2011Tổ 3, TĐ, TT 
28Lê Huỳnh Minh Thưx04/03/2011Tổ 1,TĐ, TT 
29Mai Thị Anh Thưx14/04/2011Tổ 16, ĐB, HA 
30Nguyễn Minh Thưx30/07/2011Tổ 31, K4, P6 
31Nguyễn Thanh Tiến 16/09/2011Tôổ 14,ĐB, HA 
32Quách Nguyễn Thảo Trúcx16/06/2011Tổ 23,K3,P6 
33Lê Nguyễn Lâm Anh Tuấn 05/05/2011Tổ 11,K2,P6 
34Nguyễn Thị Như Ýx28/11/2011Tổ 37,K4,P6 
35Lê Ngọc Như Ýx26/02/2011Tổ 24,K3, P6 
      
Danh sách có 35 học sinh P. HIỆU TRƯỞNG 
      
      
      
   Phạm Thị Kim Thoa