TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3/3
GVCN: TRẦN VĂN KHANHNĂM HỌC 2021-2022
      
TTHọ và tên HSNgày, tháng, năm sinhNữChỗ ở hiện nayGhi
chú
1Nguyễn Quỳnh Anh25/03/2013xTổ 4, ấp HL, HA 
2Lê Gia Bảo14/04/201 Tổ 25, K3, P6 
3Tô Trần Hữu Diện17/09/2013 Tổ 24, K3, P6 
4Trương Việt Đan15/4/2013 Tổ 16, K2 P6 
5Đỗ Thị Mỹ Hằng21/7/2012xTổ 31, K4, P6 
6Bùi Phan Minh Hiếu23/09/2013 Tổ 27, K3, P6 
7Nguyễn Gia Hòa23/01/2013 Tổ 33, K4, P6 
8Tăng Tiến Huy29/11/2011 Tổ 26, K3, P6 
9Võ Trường Huy27/10/2013 Tổ 22, K3,P6 
10Đặng Thái Khang04/08/2013 Tổ 22, K3,P6 
11Hồ Tuấn Kiệt23/10/2012 Tổ 24, K3,P6 
12Lê Tuấn Kiệt02/01/2013 Tổ 36, K4, P6 
13Nguyễn Đặng Hoàng Kiệt30/12/2013 Tổ 3, TĐ, TT 
14Đỗ Thiên Kim30/03/2013xTổ 38, K4, P6 
15Nguyễn Thành Lập12/11/2013 Tổ 1, ấp TĐ,TT 
16Cao Nguyễn Tuyết Minh23/11/2013xTổ 14, K3, P6 
17Trần Thị Trà My20/02/2013xTổ 22, K3,P6 
18Nguyễn Thị Diễm My29/08/2013xTổ 13, K3, P6 
19Nguyễn Uy Nga03/05/2013xTổ 32, K4, P6 
20Kim Nguyễn Trọng Nhân14/03/2013 Tổ 19, K2, P6 
21Nguyễn Thành Nhân05/09/2012 Tổ 31, K4, P6 
22Trương Ngọc Thảo Nhi21/01/2013xTổ 34, K4, P6 
23Cao Ngọc Quỳnh Như17/06/2013xTổ 22, K3,P6 
24Nguyễn Thanh Phú27/08/2013 Tổ 37, K4, P6 
25Huỳnh Phong Phú25/11/2013 Tổ 36, K4, P6 
26Cao Trọng Quý30/09/2013 Tổ 28, K3, P6 
27Trương Ngọc Diễm Quỳnh15/01/2013xTổ 25, K3, P6 
28Huỳnh Hữu Tài11/05/2013 Tổ 37, K4, P6 
29Trần Ngọc Thành18/05/2013 Tổ 23, K3, P6 
30Phạm Phước Thịnh31/08/2013xTổ 24, K3, P6 
31Đặng Quốc Thịnh30/06/2013 Tổ 32, K4, P6 
32Nguyễn Thị Ngọc Trâm11/08/2013xTổ 2, ấp TĐ,TT 
33Nguyễn Ngọc Thảo Vy30/04/2013xTổ 1, ấp TĐ,TT 
34Phùng Thị Tường Vy20/12/2013xTổ 31, K4, P6 
35Nguyễn Thị Trúc Xuân13/08/2013xTổ 13, K3, P6 
      
Danh sách có 35 học sinh P. HIỆU TRƯỞNG 
      
      
      
   Phạm Thị Kim Thoa