TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINHDANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2/3
GVCN: TRƯƠNG THỊ LỆ  NĂM HỌC 2021-2022 
    
TTHọ và tên HSNgày, tháng, năm sinhNữChỗ ở hiện nayGhi
chú
1Trần Huỳnh Kiều Anh08/12/2014xTổ 34, K4, P6 
2Bùi Phú Hào20/09/2014 Tổ 27, K3, P6 
3Đặng Phước Hảo30/01/2014 Tổ 22, K3, P6 
4Phạm Minh Khang11/05/2014 Tổ 32, K4, P6 
5Nguyễn Đắc Khoa20/08/2014 Tổ 35, K4, P6 
6Nguyễn Lê Ngọc Khánh Linh08/07/2014xTổ 34, K4,P6 
7Trần Nguyễn Kim Ngân27/02/2014xĐB, Hòa An 
8Nguyễn Minh Nhật07/05/2014 Tổ 33, K4, P6 
9Thái Hữu Phát26/09/2014 Tổ 34, K4, P6 
10Nguyễn Trương Gia Phúc31/08/2014 Tổ 34, K4, P6 
11Nguyễn Văn Phúc07/08/2014 Tổ 28, K3, P6 
12Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh15/07/2014xTổ 34, K4, P6 
13Võ An Thư31/03/2014xTổ 21, K3, P6 
14Nguyễn Anh Thư30/09/2014xTổ 18, K3, P6 
15Võ Thị Tuyết Trâm10/11/2014xTổ 21, K3, P6 
16Lê Nguyễn Ngọc Trinh25/07/2014xTổ 27, K3, P6 
17Trương Thị Thanh Trúc19/11/2014xTổ 22, K3, P6 
18Tô Thanh Trúc21/04/2014xTổ 12, K3, P6 
19Phạm Phương Uyên21/04/2014xTổ 21, K3, P6 
20Trương Ngọc Như Ý05/02/2014xTổ 31, K4, P6 
21Lâm Nhã Trúc31/07/2014xTổ 14, K3, P61/1
22Trần Nhựt Trường16/10/2014 Tổ 13, K3, P61/1
23Huỳnh Như Ý18/06/2014xTổ 36, K4, P61/1
24Huỳnh Ngọc Yến03/11/2014xTổ 33, K4, P61/1
25Mai Đăng Khôi22/08/2014 Tổ 28, K3, P61/1
26Lê Song Thư30/08/20014xTổ 23, K3, P61/2
27Phạm Khang16/06/2014 Tổ 21, K3, P61/2
      
Danh sách có 27 học sinh .P. HIỆU TRƯỞNG 
      
      
      
   Phạm Thị Kim Thoa