PHÒNG GD-ĐT TP.CAO LÃNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

                                                                Phường 6, ngày  20  tháng 02  năm 2020

 

 

BIÊN BẢN

V/v Triển khai hướng dẫn ôn tập kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ phòng chống bệnh dịch Corona - Năm học: 2019 – 2020

 

 
  

 

 

   I. Thời gian – địa điểm:

    - Lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/02/2020

    - Tại trường TH Phan Chu Trinh

  II. Thành phần tham dự:

       Ban ôn tập kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ phòng chống bệnh dịch Corona môn học năm học 2019-2020 gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Ông Nguyễn Hữu Minh Ký

Hiệu Trưởng

Trưởng ban

2

Bà Phạm Thị Kim Thoa

P. Hiệu Trưởng

P. Trưởng ban

3

Ông Nguyễn Hữu Đại

TPT đội

Thư ký

4

Ông Bùi Thanh Tân

CTCĐ

Thành viên

5

Bà Lưu Thanh Phượng

TT 1, 2, 3

Thành viên

6

Bà Huỳnh Xuân Mai

TP 1, 2, 3

Thành viên

   7

Bà Nguyễn Thị Mộng Linh

TT 4, 5

Thành viên

8

Bà Lê Thọ Vĩnh Xuân

TP 4, 5

Thành viên

   9

Bà Trần Thị Thúy Huyền

CBTV

Thành viên

 

Cùng GVCN các khối lớp

 

Thành viên

   III. Nội dung chỉ đạo:

        Căn cứ Công văn Số: 52 /UBND-THVX  ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về việc kéo dài thời gian cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học;  

        Căn cứ Thông báo số 09/TB- SGD-ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2020 về việc Kết luận của ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị trực tuyến triển khai công việc tiếp tục ph.ng chống dịch Covid-19;

         Nội dung giáo viên hướng dẫn ôn tập kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ phòng chống bệnh dịch Corona về năng lực với nội dung cụ thể như sau:

      - Giáo viên nắm chắc học sinh của lớp mình về kiến thức còn hạn chế về mặt nào, những kiến thức cơ bản, trọng tâm gì trong chương trình chủ yếu các môn Tiếng Việt, toán để hướng cho phụ huynh hướng dẫn ôn tập các em nắm vững kiến thức.

   IV. Tổ chức thực hiện:

         Ban ôn tập kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ phòng chống bệnh dịch Corona phân công giáo viên xây dựng nội dung ôn tập cho học sinh đạt hiệu quả.

        - Từng khối lớp họp bàn nội dung cần ôn tập. Khối trưởng có nhiệm vụ tổng hợp các nội dung trọng tâm để gởi cho phụ huynh ôn tập trong thời gian nghỉ phòng chống bệnh.

       - Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ rà soát nội dung kiến thức phụ hợp, tổng hợp nội dung trọng tâm để gởi cho phụ huynh ôn tập trong thời gian nghỉ phòng chống bệnh.

       - Phân công giáo viên tin học tải nội dung ôn tập các khối lớp lên trang web để phụ huynh xem và có hướng ôn tập học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống bệnh.

1. Thời gian triển khai:

- Các giáo viên nghiên cứu soạn nội dung đến hết ngày 19/02/2020

   - Các khối họp bàn tổng hợp nghiên cứu soạn nội dung đến hết ngày 20/02/2020

   - Ban giám hiệu rà soát tổng hợp triển khai đưa lên trang web đến hết ngày 24/02/2020.

   2. Phân công giáo viên dạy cụ thể các lớp:

    - Khối 1: cô Huỳnh Xuân Mai tổng hợp ý kiến nội dung ôn tập của giáo viên khối 1

    - Khối 2: Thầy Lê  Minh Tuấn tổng hợp ý kiến ôn tập ôn tập của giáo viên khối 2

    - Khối 3: cô Lưu Thanh Phượng tổng hợp ý kiến ôn tập ôn tập của giáo viên khối 3

    - Khối 4: cô Lê Thọ Vĩnh Xuân tổng hợp ý kiến ôn tập ôn tập của giáo viên khối 4

    - Khối 5: cô Nguyễn Thị Mộng Linh tổng hợp ý kiến ôn tập ôn tập của giáo viên khối 5

   3. Nội dung và biện pháp ôn tập:

      * Môn Tiếng Việt:

     - Khối 1: Dạy đọc trôi chảy âm ( vần), tiếng, từ ngữ, câu ứng dụng. Viết đúng, độ cao, con chữ, ...

     - Khối 2, 3: Tiếng Việt (đọc) chủ yếu luyện đọc, đọc trôi chảy, đọc thành thạo, rõ ràng. Tiếng Việt (viết) chủ yếu là viết đúng chính tả, chữ viết rõ ràng. Nắm được những mẫu câu, từ loại đơn giản.

     - Khối 4, 5: Viết đúng chính tả, chữ viết rõ ràng. Nắm được những mẫu câu, từ loại, nắm vững dàn bài tập làm văn. (lưu ý không hướng dạy học sinh bài văn mẫu hoặc học thuộc lòng)

    * Môn : Toán

     - Khối 1: Đọc viết số đến 100, cộng, trừ số trong phạm vi 100, biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

     - Khối 2, 3: Thực hiện thành thạo 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Tính giá trị biểu thức, tìm x, giải bài toán…

     - Khối 4: Thực hiện thành thạo 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Tính giá trị biểu thức, tìm x, nắm dạng toán tìm hai số biết tổng hiệu, tổng và tỉ, hiệu tỉ, giải bài toán…

    - Khối 5: Thực hiện thành thạo 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, số thập phân. Tính giá trị biểu thức, tìm x, biết đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, giải bài toán…

   4. Giải pháp thực hiện:

      - Ban ôn tập kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ phòng chống bệnh dịch Corona tổ chúc phân công giáo viên xây dựng nội dung ôn tập cho học sinh đạt hiệu quả.

      - Ban Ban ôn tập kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ phòng chống bệnh dịch Corona có nhiệm vụ theo dõi kiểm tra, đôn đốc phân công giáo viên xây dựng nội dung ôn tập cho học sinh đạt hiệu quả.

    - Giáo viên không chuẩn bị nội dung ôn tập cho có hình thức, qua loa, đối phó, đúng thực chất, Ban ôn tập kiến thức các môn học nhắc nhở, phê bình nếu giáo viên thực hiện không hiệu quả.

    - Giáo viên thường xuyên phối hợp với phụ huynh bằng nhiều hình thức khác nhau làm sao triển khai đầy đủ đến toàn thể phụ huynh lớp, trường mình để biết hướng dẫn ôn tập cho học sinh.

        Trên đây là biên bản triển khai ôn tập kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ phòng chống bệnh dịch Corona của đơn vị trường. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt tinh thần kế hoạch này.

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 * Nơi nhận:                                                                   (đã ký)

   - Phòng Giáo dục ( báo cáo)

   - BGH

   - CĐCS

   - Tổ khối

   - Giáo viên

   - Lưu VP                                                         

                                                                             Nguyễn Hữu Minh Ký