Biểu mẫu 08

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ CAO LÃNH.

TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

30

0

1

20

4

3

2

 

4

20

 22

2

 

 

I

Giáo viên

22

 

1

18

3

 

 

 

19

3

20

 2

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

15

 

 

13

2

 

 

 

2

13

13

2

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

3

Tin học

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

4

Âm nhạc

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

5

Mỹ thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

6

Thể dục

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

III

Nhân viên

4

 

 

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên TB-TN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ GDKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

NV bảo vệ

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phường 6 , ngày 20 tháng 8 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)