Biểu mẫu 06

    PHÒNG GDĐT TP CAO LÃNH

TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

504

126

97

88

98

95

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

504

126

97

88

98

95

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

504

126

97

88

98

95

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

447

88,69

111

88,09

75

77,31

77

87,5

89

90,81

95

100

2

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

57

11,30

15

11,90

22

22,68

11

12,5

9

9,18

 

3

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

504

126

97

88

98

95

1

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

251

49,70

50

39,68

59

60,82

45

51,13

45

45,91

52

54,73

2

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

252

50,09

76

60,31

 38

39,17

43

48,86

 

52

53,06

43

45,26

3

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

1

1,02

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

504

126

97

88

97

95

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

503

99,80

 

126

100,0

97

100,0

88

100,0

97

98,97

95

100,0

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)

251

49,50

50

39,68

59

60,82

45

51,13

45

45,91

52

54,73

b

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)

2

0,39

 

 

 

1

1,02

1

1,02

2

Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

1

0,19

 

 

 

1

1,02

 

 

Phường 6, ngày  20 tháng 8 năm  2019.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 Nguyễn Hữu Minh Ký